• திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்மாநில ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் ஆதரவு

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த்,காலாண்டு அறிக்கை